Задачите на НЦИАВ са свързани с осъществяване на следните основни дейности:

1. Създаване на собствена научна продукция – членовете на центъра ще разработват минимум по една научна работа по тематиката на Центъра годишно;

2. Осъществяване на контакти и провеждане на съвместни дейности с други български и чуждестранни институции, научни звена, учени и личности, провеждащи изследвания или други дейности, свързани с проучването на световната или българската история и археология на войната;

3. Популяризиране на изследванията върху българската и световната история и археология на войната посредством организиране на публични лекции, семинари, кръгли маси и научни конференции, на които да бъдат канени български и чуждестранни учени, занимаващи се с проблематиката на Центъра; 4. Създаване на собствена библиотека и научен архив в електронен и/или материален вид;

5. Разработване на лекционни курсове, свързани с различни аспекти от българската и световната история и археология на войната, и въвеждането им в учебния процес на ПУ „Паисий Хилендарски“ и други университети в България и чужбина;

6. Участие на членовете на Центъра в национални и международни конференции;

7. Участие на членовете на Центъра и разработване на научно-изследователски проекти на национално и международно ниво за осъществяване на изследвания по история и археология на войната.

8. Организиране на научни форуми по изследователската тематика на НЦИАВ.