1. Създаване на интердисциплинарен екип от учени, изследващи многоаспектното тематично поле на военната история и археология.

2. Извеждане на проучванията в България по История и Археология на войната на ниво, съответстващо на световните постижения в областта; Утвърждаване на Центъра като авторитетно научноизследователско звено към ПУ „Паисий Хилендарски“ с научна продукция, съизмерима с високите стандарти и достижения в областта.

3. Популяризиране на тематиката сред научните и академични среди и използване на нейния дидактически потенциал за отправяне на патриотични и граждански послания към широката общественост;

4. Осъществяване на възпитание с патриотична насоченост посредством изследванията по История и археология на войната на ученици, студенти, курсанти и в по-широк смисъл на българското население.

Провеждане на научноизследователска дейност, насочена към мултидисциплинарното проучване на българската и световна история и археология на войната, и последващо обнародване на постигнатите резултати.