Научното изследване на военните конфликти между Изтока и Запада в българските земи е фундаментално по своя характер. На практика то се явява първото диахронно проучване на войните по българските земи от Античността до Ново време, което си поставя за цел да изследва значимите регионални военни конфликти през призмата на цивилизационната опозиция „Изток – Запад“. При анализа и систематизацията на разнопосочната изворова база и многобройните историографски натрупвания проектът ще заложи на качествено нов концептуален модел, чийто различен методологически ракурс ще позволи нов поглед върху историята и археологията на военните конфликти по българските земи.

Ръководител на научния колектив (академична длъжност, научна степен, име):
Доц. д-р Стоян Йорданов Попов
Адрес за кореспонденция (пощенски, електронен и телефон):
4000 Пловдив, ул. Цар Асен №24, ПУ „Паисий Хилендарски“, катедра История и археология, стая 256А mythos_sp2002@yahoo.com тел. 0898434584
Участници:
Доц. д-р Георги Димитров Митрев,  Доц. д-р Симеон Койчев Кацаров,   Доц. д-р Димитър Веселинов, Димитров,  Гл. ас. д-р Станислав Николов Боянов