Информация за мобилното приложение

Линк за изтегляне: https://warhistory.uni-plovdiv.bg/War.apk

Това приложение има за цел да покаже военните конфликти на териториите населени с българи през основните исторически епохи – Античност, Средновековие и Ново време. Всеки един от обектите представени в него е подбран от членовете на екипа и е придружен с текст обясняващ неговото значение за историята и археологията на България. Амбицията на авторите на приложението е да покажат военните конфликти, укрепителните системи и съоръжения, както и военните маршрути, които са пресичали тази част от Балканския полуостров населен предимно с българи. Приложението ще се попълва с необходимата информация непрекъснато.

Членовете на екипа създал информацията са: доцент д-р Стоян Попов, доцент д-р Симеон Кацаров, доцент д-р Димитър Димитров, доцент д-р Георги Митрев и главен асистент д-р Станислав Боянов.

Приложението е финансирано по проект ДН10/2 към фонд Научни изследвания на МОН.

This appendix aims to show the military conflicts of the territories inhabited by Bulgarians during the main historical eras – Antiquity, Middle Ages and Modern Times. Each of the objects presented in it is selected by the members of the team and is accompanied by a text explaining its significance for the history and archeology of Bulgaria. The ambition of the authors of the application is to show military conflicts, fortification systems and facilities, as well as military routes that have crossed this part of the Balkan Peninsula, inhabited mainly by Bulgarians. The application will be completed with the necessary information on a continuous basis.

The members of the team created the information are: Associate Professor Dr. Stoyan Popov, Associate Professor Dr. Simeon Katsarov, Associate Professor Dr. Dimitar Dimitrov, Associate Professor Dr. Georgi Mitrev and Assistant Professor Dr. Stanislav Boyanov.

The application is funded under project N10/2 to the Science Fund of the Ministry of Education and Science.