Ръководител: доц. д-р Стоян Попов, член на катедра „История и археология“ към Философско-историческия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Секретар: гл.ас. д-р Станислав Боянов, член на катедра „История и археология“ към Философско-историческия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Членове-учредители: доц. д-р Стоян Попов, член на катедра „История и археология“ към ФИФ на ПУ „Паисий Хилендарски“; доц. д-р Георги Митрев, р-л на катедра „История и археология“ към ФИФ на ПУ „Паисий Хилендарски“, членовете на катедрата: доц. д-р Димитър Димитров, доц. д-р Симеон Кацаров, гл.ас. д-р Станислав Боянов, доц. д-р Георги Томов, р-л на отдел „Орална патология“ към Факултет по дентална медицина на Медицински университет – гр. Пловдив и д-р Йордан Илиев, гл. експерт в Националния център за информация и документация, София.