НЦИАВ се управлява от Съвет на учредителите, в който влизат всички членове-учредители. Съветът на учредителите избира Ръководител на Центъра с мандат от 3 г. Ръководителят се избира от членовете-учредители на НЦИАВ на Изборно събрание, на което могат да присъстват всички членове на Центъра. Секретар на Центъра се избира измежду всички членове на НЦИАВ за срок от 3 г. Изборът се извършва на нарочно събрание на членовете на Центъра.

В НЦИАВ могат да членуват учени с научно-изследователски интереси в рамките на областта от познанието, обект на проучванията на Центъра. Прием на нови членове. Кандидатите за членство в НЦИАВ е необходимо да подадат Заявление-молба до Ръководителя, в която да посочат мотивите, които са довели до желанието им за присъединяване към Центъра, както и ясно и точно да опишат научно-изследователските дейности, които ще извършват, свързани с тематиката на проучванията на НЦИАВ. Ръководителят уведомява по най-експедитивен начин членовете на Центъра за новопостъпилите Заявления-молби за членство. На първото събрание на членовете се прави обсъждане на Заявленията-молби и се гласува приемът на нови членове. При отрицателен вот, гласувалият по този начин обосновава своето решение! Новоприетите членове получават членство в НЦИАВ с пробен срок от 1 година, в рамките на който е необходимо да извършат изследвания по научните проблеми на Центъра. Ако не покажат резултати в това отношение, членството им се прекратява до момента, в който дадат доказателство за провеждането от тяхна страна на такива проучвания!

Прекратяване на членство. Прекратяването на членство може да стане само с решение на членовете-учредители на НЦИАВ. Обосновано предложение за прекратяване на членство може да бъде представено от всеки член на Центъра с подробно описание на мотивите за това.